توسعه فرهنگی اجتماعی در رابطه با دانش آموزان

همزمان با جنبه آموزشی درسی مهرویستا – خدمات فرهنگی و اجتماعی در خانه های محلات انجام می گیرد، این هماهنگی توسط در کنار هم قرار گرفتن پرسنل اجرایی و مدیریت مهرویستا تحت پوشش کمکهای بی دریغ جزین تحقق یافته است که شامل:

این فعالیتهای عام المنصفه رایگان به محرومین منطقه ارائه می گردد .
N.G.O مهرویستا در دو خانه محله سرچشمه و ناصر خسرو با هدف ارتقای سطح تحصیلی و فرهنگی مناطق محروم کار خود را در امتداد پروژه بم ادامه می دهد .
ما در این خانه معلمین را به صورت حقوقی استخدام کرده ایم تا به طور رایگان در فضایی مملو از عواطف انسانی کودکان این سرزمین را به شکوفایی دعوت نمایند . استعدادهای خاص توسط معلمین با تجربه N.G.O کشف گردیده است و با ایجاد شرایط رفاهی مناسب هر خانواده مسیر رشد و تکامل این دانش آموزان فراهم می شود . کلاسهای تقویتی و فوق برنامه ( هنری ) این موسسه برای دانش آموزان در دو نوبت صبح و عصر برنامه ریزی شده است . ایجاد ارتباط با خانواده ها در خصوص درک شرایط زیستی نیز به عهده این موسسه می باشد .
هر دانش آموز دارای پرونده آموزشی – بهداشتی بوده که در آغاز هر سال تحصیلی این پرونده به روز می گردد و در پایان هر سال با توجه به سن و شرایط روحی و تشویقی آنها جوایزی از طرف N.G.O به دانش آموختگان تحت پوشش اهدا می گردد .