درباره ما

درباره ی ما

مهرویستا یک موسسه غیر دولتی و غیر انتفاعی است که توسط گروهی از معلمان و نیکوکاران به منظور مقابله هم زمان با مسائل مرتبط با فقر فرهنگی و مادی با تاکید بر نقش اجتماعات محلی به خصوص زنان و جوانان و مشارکت دمکراتیک آن ها در فرآیند توسعه پایدار تشکیل شده است.